ЦИКЛОНЦентробежният прахоуловител или така нареченият циклон е от типа на сухите прахоуловители. Циклонът обикновено е част от  обезпрашителни инсталации. Системата може да включва един циклон или каскада от циклони в зависимост от вида на инсталацията. Другите компоненти на стандартна обезпрашителна инсталация са центробежният вентилатор и филтрите. Циклонът е съоръжение използвано най-вече в индустрията в редица производства. Неговата функция е отделянето на твърди частици с различни диаметри от въздушен или газов поток. В последствие частиците попадат в бункер на дъното на циклона и могат да бъдат събирани за отпадък, преработка или да се използват отново, ако производственият процес го изисква. Циклонът е едно специално съоръжение и съответно неговото проектиране и конструиране е специфично за всеки един конкретен проект в зависимост от големината на отделяните частици, необходимата ефективност, концентрацията на твърдите частици и много други параметри.